|

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس باحضور معاون آموزشی و پژوهشی

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس باحضور معاون آموزشی و پژوهشی، معاون اداری و مالی، مدیران گروه‌های آموزشی، کارکنان دانشگاهی و جمعی از اعضای هیات علمی و مدرسین گروه‌های مختلف آموزشی
پنج‌شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

نوشته‌های مشابه