زیباسازی و نماکاری اراضی پردیس دانشگاهی شمس که اخیرا به این مجموعه اضافه گردیده است.

‍  زیباسازی و نماکاری دیوارهای اراضی مجاور پردیس دانشگاهی شمسبه منظور همسان سازی محوطه اطراف دانشگاه با نماها و اِلِمان های موجود؛

دیوارهای نمای خارجی اراضی شمالی دانشگاه شمس، پس از طراحی توسط دکتر عابدی مدیر گروه معماری، اقدام به اجرای نمای سرامیک و نرده گذاری دیوار گردید.
حجم سرامیک کاری این پروژه بیش از ۵۰۰ متر مربع می باشد که در مدت کوتاهی توسط استادکاران ماهر شهرستان به انجام رسید.
محوطه سازی و ایجاد فضای سبز از برنامه های بعدی این دانشگاه برای اراضی فوق می باشد.

نوشته‌های مشابه