نام و نام خانوادگی: منیره قاضی

دکتری تخصصی روان شناسی

مدیر گروه روان شناسی  موسسه آموزش عالی شمس

سمت: هیات علمی

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۱۱۲