نمایش نوار ابزار

گروه روان شناسی

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

 نام و نام خانوادگی: منیره قاضی

 

دکتری تخصصی روان شناسی

 

مدیر گروه روان شناسی  موسسه آموزش عالی شمس

سمت: هیات علمی

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۱۱۲