نمایش نوار ابزار

نشست صمیمی ریاست محترم «پردیس دانشگاهی شمس گنبد کاووس» با اعضا هیأت رئیسه و کارکنان خدوم این دانشگاه

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

نشست صمیمی ریاست محترم «پردیس دانشگاهی شمس گنبد کاووس» با اعضا هیأت رئیسه و کارکنان این دانشگاه در محل سالن کنفرانس این مرکز نمونه آموزشی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر رجبی به نقد و تفسیر یکی از احادیث حضرت امام جعفر صادق (ع) که در کتاب اصول کافی بیان شده است پرداختند و بحث معاد جسمانی را مطرح نمودند.
ایشان با بیان این مطلب که آفرینش هر انسان با انسان دیگر کاملاً متفاوت و منحصر به فرد می باشد از طینت یا سرشت انسان به عنوان شناسه های ژنیتکی در آفرینش مجدد او یاد نمودند.
و ادامه دادند که وقتی انسانی دچار مرگ جسمانی شود ، حتی اگر مرگ او به صورت نابودی کامل جسم به هر طریق باشد.
در روز قیامت ژن های انسان از هر مکان و در هر زمانی مجدداً جسم او را می سازند و انسان با معاد جسمانی حاضر خواهد شد.
پیش از این جلسه نیز نشست فعالان انجمن های علمی دانشجویان پردیس دانشگاه شمس با ریاست محترم دانشگاه جناب پرفسور رجبی برگزار گردید که منجر به تصویب برخی از خواسته های دانشجویان گردید.