نمایش نوار ابزار

فرصت ویژه تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ( بدون ازمون )تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

فرصت ویژه تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ( بدون ازمون )تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵