نمایش نوار ابزار

فرم های تحصیلات تکمیلی

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶

حق مالکیت مادی و معنوی پایان نامه  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

صفحه عنوان فارسی پایان نامه  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

ارزیابی دفاع  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

ارزیابی مستندات پژوهشی  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

معرفی استاد راهنما  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

پروپوزال  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

تصویب موضوع  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

آمادگی دفاع  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

اطلاعیه دفاع  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

صورت جلسه دفاع  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

حق الزحمه اساتید  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

گزارش سه ماهه  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)

جدول نمرات تشویقی  (نسخه pdf)  |  (نسخه word)