نمایش نوار ابزار

فرم های تحصیلات تکمیلی

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶

راهنمای-تصویری ثبت پایان نامه   pdf

راهنمای تصویری درخواست گزارش پیشینه پژوهشی   pdf

راهنمای تصویری ثبت پروپوزالpdf

گواهی مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی    (نسخه pdf)( نسخه word )

صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نسخه word  نسخه pdt

فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه  (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم اعلام اصلاحات درخواست شده توسط هیأت داوران  (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم پیشنهاد انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو   (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم تاییدیه اصلاحات پایان نامه   (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم تحویل نسخه های پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی   نسخه word  نسخه pdf

فرم تصویب پرپوزال (طرح تحقیق) دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی  (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم تعهد ارائه نتایج پایان نامه   (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم تغییر عنوان پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد  ( نسخه pdf )( نسخه word )

فرم چکیده پایان نامه (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم حق الزحمه داوران   (نسخه pdf)( نسخه word )

فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد     ( نسخه word )( نسخه pdf )

فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی    ( نسخه pdf )( نسخه word )

فرم مجوز چاپ کتابچه پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی    ( نسخه pdf )( نسخه word )

گزارش پیشرفت فعالیتهای علمی و پژوهشی پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی  ( نسخه word )( نسخه pdf )

گواهی مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی  ( نسخه pdf )( نسخه word )

اعلام برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ( نسخه pdf )  ( نسخه word )

فرم ارزشیابی استاد راهنما از پیشرفت کار پایان نامه دوره تحصیلات تکمیلی ( نسخه word)  ( نسخه pdf)