مرکز مشاوره دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی

? ساعات فعالیت اتاق مشاوره دانشجویی:

?یکشنبه: ۱۰ تا ۱۲ (ویژه خواهران)
با حضور سرکار خانم محمدی

?دوشنبه: ۱۴ تا ۱۶ (ویژه برادران)
با حضور آقای دکتر ایری

(مرکز مشاوره روانشناسی موسسه شمس)

نوشته‌های مشابه