نمایش نوار ابزار

هیئت امنا

یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهرتبه علمیمسئولیت در هیئت امنا
۱علی اکبر رجبیدکتریفیزیک هسته ایاستادریئس
۲حبیب اله قاسمیدکتریزمین شناسیاستادنماینده محترم وزیر
۳حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینیکارشناسیحوزوی الهیاتکارشناسعضو
۴حسین موحدیاندکتریفیزیکاستادیارعضو
۵حجت الاسلام والمسلمین محمود شریعتمدار تهرانیدکتریالهیاتاستادیارعضو
۶علی یونسیاندکتریتربیت بدنیاستادیارعضو
۷عزیزاله طاهریدکتریزمین شناسیاستادیارعضو
۸صدیقه اعتمادبازنشستهآموزش و پرورشفرهنگیعضو

هیات امناء عالی ترین رکن موسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۶۷/۱۲/۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.