معرفی اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهرتبه علمیمسئولیت در هیئت امنا
۱عزیزاله طاهریدکتریزمین شناسیدانشیارریئس
۲ابوالفضل طهماسبیدکتریعلوم مرتعاستادیارنماینده محترم وزیر
۳حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینیکارشناسیحوزوی الهیاتکارشناسعضو
۴محمدرضا شجاعیدکتریفیزیک هسته ایدانشیارعضو
۵حجت الاسلام والمسلمین محمود شریعتمدار تهرانیدکتریالهیاتاستادیارعضو
۶علی یونسیاندکتریتربیت بدنیاستادیارعضو
۷علی اکبر رجبیدکتریفیزیک هسته ایاستادعضو
۸صدیقه اعتمادبازنشستهآموزش و پرورشفرهنگیعضو
۹اقبال عالی پورکارشناسی ارشدمدیریت دولتیمربینماینده محترم استاندار

حوزه فعالیت

هیات امناء عالی ترین رکن موسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۶۷/۱۲/۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.