نمایش نوار ابزار

گروه تربیت بدنی

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

دکتر بهروز اسفندیاری

مدیر گروه تربیت بدنی موسسه آموزش عالی شمس

کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱ 

همراه : ۰۹۱۱۲۴۹۱۰۶۹