گروه کامپیوترگروه مکانیکگروه برق و الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزارکارشناسی مهندسی مکانیککارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات-حرارتی و برودتیکارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزارکاردانی تاسیسات-حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکارشناسی پیوسته مهندسی برق
کاردانی نرم افزار کامپیوترکاردانی ساخت و تولید-ماشین ابزارکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتکاردانی نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتیکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کاردانی ناپیوسته ارتباطات و فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل
کاردانی الکترونیک-برق صنعتی
کاردانی الکترونیک-الکترونیک عمومی