نمایش نوار ابزار

رشته های دانشگاه

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
کاردانیکارشناسی ناپیوستهکارشناسیکارشناسی ارشد
حسابداری بازرگانیعلمی کاربردی حسابداریعلوم تربیتیعلوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
نقشه کشی معماریعلمی کاربردی معماریروانشناسیحقوق خصوصی
نرم افزار کامپیوترعلمی کاربری نرم افزار کامپیوترحقوقروانشناسی ورزشی
الکتروتکنیک(برق صنعتی)مدیریت بازرگانیمدیریت مالی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه
الکترونیک-الکترونیک عمومیمهندسی اجرایی عمرانمدیریت دولتی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
ساختمان-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی عمران-عمرانمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی-بازاریابی
تاسیسات-حرارت مرکزی و تهیه مطبوعمهندسی تکنولوژی نقشه برداریمدیریت اموربانکیمدیریت دولتی- مدیریت تحول
ساخت و تولید-ماشین ابزارمهندسی تکنولوژی ساختمانعلوم ورزشیمدیریت کسب و کارMBA
نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتیمهندسی تکنولوژی برق-قدرتحسابداریحسابداری
ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیقمهندسی نرم افزار کامپیوترروانشناسی عمومی
ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزارمهندسی تکنولوژی الکترونیکمهندسی شهرسازیمهندسی نرم افزار کامپیوتر
ناپیوسته مخابرات-ارتباط دادهتاسیسات-حرارتی و برودتیمهندسی برقمهندسی عمران-زلزله
-مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی مکانیکمهندسی عمران-سازه
--مهندسی معماریمهندسی عمران-راه و ترابری
-مهندسی عمرانمهندسی عمران-ژئوتکنیک
--مهندسی نقشه برداریمهندسی معماری
-مهندسی برق-الکتروتکنیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های قدرت