نمایش نوار ابزار

رشته های دانشگاه

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
کاردانیکارشناسی ناپیوستهکارشناسیکارشناسی ارشد
حسابداری بازرگانیعلمی کاربردی حسابداریعلوم تربیتی ( جدید )فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ( جدید )
نقشه کشی معماریعلمی کاربردی معماریمهندسی نقشه برداری ( جدید )مدیریت دولتی - مدیریت تحول ( جدید )
نرم افزار کامپیوترعلمی کاربری نرم افزار کامپیوترحقوقمدیریت بازرگانی-بازاریابی
الکتروتکنیک(برق صنعتی)مدیریت بازرگانیمدیریت اموربانکیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(رشته جدید)
الکترونیک-الکترونیک عمومیمهندسی اجرایی عمرانحسابداریمدیریت کسب و کارMBA
ساختمان-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی عمران-عمرانمدیریت بازرگانیحسابداری
تاسیسات-حرارت مرکزی و تهیه مطبوعمهندسی تکنولوژی نقشه برداریروانشناسیروانشناسی عمومی
ساخت و تولید-ماشین ابزارمهندسی تکنولوژی ساختمانعلوم ورزشی-علوم زیستی ورزشمهندسی نرم افزار کامپیوتر
نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتیمهندسی تکنولوژی برق-قدرتمهندسی نرم افزار کامپیوترمهندسی عمران-زلزله
ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیقمهندسی شهرسازیمهندسی عمران-سازه
ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزارمهندسی تکنولوژی الکترونیکمهندسی برقمهندسی عمران-راه و ترابری
ناپیوسته مخابرات-ارتباط دادهتاسیسات-حرارتی و برودتیمهندسی مکانیکمهندسی عمران-ژئوتکنیک
-مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی عمرانمهندسی معماری
--مهندسی معماری-مهندسی برق-الکتروتکنیک قدرت و ماشین های الکتریکی
-مهندسی برق-سیستم های قدرت
--