گروه عمرانگروه معماریگروه شهرسازی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازهکارشناسی ارشد مهندسی معماریکارشناسی مهندسی شهرسازی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیککارشناسی مهندسی معماری-
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزهکارشناسی ناپیوسته معماری-
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-راه و ترابریکاردانی نقشه کشی معماری-
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران--
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران--
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ساختمان--
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نقشه برداری--
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران-عمران--
کاردانی ساختمان-کارهای عمومی ساختمان--
کاردانی ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمان--