نمایش نوار ابزار

معاونت آموزشی و پژوهشی

یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

محمدرضا سمیعی پاقلعه

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی شمس

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱ داخلی ۱۰۹
شماره تماس مستقیم: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۰۵

پست الکترونیک:

 

شرح وظایف:

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر گروه آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رییسه.
پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه.
اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمینی.
اهتمام به برگزاری دوره های توانمندی سازی و دانش افزایی.
ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد.
برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی ـ تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع.

 

رزومه:

SUMMARY

Have several years of experience in development environment as programmer. Have expertise and experience in all phases of project life cycle namely analysis, design, and coding, testing and implementation phases. I have experience in working with different operating system and platforms namely Windows, Linux. Also have experience in teaching as a university master for more than 7 years. I teach various lessons such as Web designing, Computer Networks, Computer Graphics and etc.

Experience

 • Full-Stack Developer

 ▪ ۲۰۱۱ – Persent

Shams Institute of higher education ▪ Gonbad-e kavus, Iran

 • Program and Develop Dot Net Base Applications and Website
 • Provided senior technical support to both in-house staff and user departments for all network applications.
 • Work on Search Engine Optimization
 • System Administrator
 • IT manager
 • Front-End Developer ▪ ۲۰۱۱ – Persent

Shams Institute of higher education ▪ Gonbad-e kavus, Iran

 • Design and develop with HTML, CSS, JavaScript
 • Work on Search Engine Optimization
 • Technical Support Specialist ▪ ۲۰۱۱ – Persent

Shams Institute of higher education ▪ Gonbad-e kavus, Iran

Tooran Institute of higher education ▪ Damghan, Iran

 • Windows servers (Operation, Maintenance and support)
 • Analysing user support statistics/data and recommending appropriate measures
 • Installation of special software releases in test and production environments
 • Perform routine backups & archival of files to assist with disaster recovery
 • Monitoring systems and environments
 • Revision of safety, daily backup and reporting of operational status
 • Making Analytical reports for using in organizations road map
 • Help Desk Technician ▪ ۲۰۰۵ – ۲۰۰۷

Fardis Computer Shopping Center ▪ Kalaleh, Iran

 • Sales Assistant
 • OS diagnostics
 • Assemble PC Hardware
 • Run Passive Network
 • Software testing and training
 • Help Desk Tasks
 • Help Desk Technician ▪ ۲۰۰۸ – ۲۰۱۱

Jacob Spare Parts Store ▪ Kalaleh, Iran

 • Run Passive Network
 • Software testing and training
 • Help Desk Tasks
 • Freelance Developer ▪ ۲۰۰۵ – Persent
  • WordPress CMS implementation for shamsgonbad.ac.ir
  • Joomla CMS implementation for shamsgonbad.ac.ir
  • Program software for Parmis Co
  • Front-End Development for Fardis Computer Shopping Center

Skills

 • Microsoft SQL server Design and Administration (2005- 2008- 2012)
 • C#.Net Programming
 • VISUAL BASIC Programming
 • ۸۰۸۶ Assembly Programming
 • Net Programming (Basic Skills)
 • LUA Programming (Basic Skills)
 • Net (Web Pages, Web Forms)
 • HTML, CSS, JavaScript
 • WYSIWYG Web Builder
 • Microsoft Office
 • Network Design and administration (LAN)
 • Website Implementation with CMS (Joomla, WordPress, …)
 • Adobe Photoshop, Adobe Captivate, Corel Draw, Autoplay Media Studio
 • Rational Rose, Visual Paradigm (Basic Skills)
 • Windows OS (98/XP/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
 • Linux (Ubuntu) (Basic Skills)

Education

 • A Mechatronics

University: Azad University branch Ahar (Tabriz, Iran)

Thesis: Designing a mechatronic system to control pharmaceutical blisters using image processing by C#

 • S Software Engineering

University: University of Applied Science and Technology, Semnan (Iran)

Thesis: Desing, develop, and implementation of a program for spare parts store by C#

 • D Software Engineering

University: Azad University branch Amol (iran)

Final Project: Desing, develop, and implementation of a program for University by Delphi 7

معصومه قاسمیان

شرح وظایف اداره آموزش

 • ارائه خدمات آموزشی امور مربوط به تعهدات از قبیل: مرخصی تحصیلی، تائید درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان، بررسی و نظارت بر گزارش های فراغت از تحصیل و اعلام آن به امور دانش آموختگان، اعطای فرصت ارفاقی، انصراف از تحصیل دانشجویان
 • پایش و نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان و حسن اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواری .
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه و گسترش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از طریق برآورد ظرفیت گروهها، پیشنهاد و پیگیری تدوین و تصویب آئین نامه ها و برنامه های آموزشی جدید، پیگیری اخذ مجوز راه اندازی گروه و رشته های جدید پیشنهاد بخش نامه های لازم .
 • پایش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در سطح دانشکده های تابعه .
 • اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان از طریق به روزرسانـی سامانه آموزش، تلفن گویا و تکمیل جداول آماری در سامانه آماری حوزه معاونت.
 • تنظیم دستور جلسه و صورتجلسه شورای آموزش.
 • پیگیری دستور جلسات گروه های مختلف آموزشی.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس : ۱۶-۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱عکس پرسنلی
محمد علی قزل سوفلوکارشناس آموزشداخلی ۱۱۹محمد علی قزل سوفلو
طاهره قزل سوفلوکارشناس آموزشداخلی ۱۱۸طاهره قزل سوفلو
مصطفی سنچولیمسئول امور کلاس هاداخلی ۱۱۷مصطفی سنچولی
کاردانیکارشناسی ناپیوستهکارشناسیکارشناسی ارشد
حسابداری بازرگانیعلمی کاربردی حسابداریعلوم تربیتیعلوم تربیتی- برنامه ریزی درسی ( جدید )
نقشه کشی معماریعلمی کاربردی معماریروانشناسیحقوق خصوصی ( جدید )
نرم افزار کامپیوترعلمی کاربری نرم افزار کامپیوترحقوقروانشناسی ورزشی ( جدید )
الکتروتکنیک(برق صنعتی)مدیریت بازرگانیمدیریت مالی ( جدید )فیزیولوژی ورزشی - تغذیه
الکترونیک-الکترونیک عمومیمهندسی اجرایی عمرانمدیریت دولتی ( جدید )آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
ساختمان-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی عمران-عمرانمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی-بازاریابی
تاسیسات-حرارت مرکزی و تهیه مطبوعمهندسی تکنولوژی نقشه برداریمدیریت اموربانکیمدیریت دولتی- مدیریت تحول
ساخت و تولید-ماشین ابزارمهندسی تکنولوژی ساختمانعلوم ورزشیمدیریت کسب و کارMBA
نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتیمهندسی تکنولوژی برق-قدرتحسابداریحسابداری
ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیقمهندسی نرم افزار کامپیوترروانشناسی عمومی
ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزارمهندسی تکنولوژی الکترونیکمهندسی شهرسازیمهندسی نرم افزار کامپیوتر
ناپیوسته مخابرات-ارتباط دادهتاسیسات-حرارتی و برودتیمهندسی برقمهندسی عمران-زلزله
-مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی مکانیکمهندسی عمران-سازه
--مهندسی معماریمهندسی عمران-راه و ترابری
-مهندسی عمرانمهندسی عمران-ژئوتکنیک
--مهندسی نقشه برداریمهندسی معماری
-مهندسی برق-الکتروتکنیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های قدرت
 • آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – مصوب اسفند ۹۳ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۳ و بعد از آن
 • آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۰ تا سال ۹۲
 • آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – ویژه دانشجویان ورودی قبل از سال ۹۰
 • آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته
 • آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی