گروه مدیریتگروه روانشناسیگروه حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابیکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار(MBA) گرایش مالیکارشناسی پیوسته روانشناسیکارشناسی حسابداری
کارشناسی مدیریت بازرگانی-کارشناسی ناپیوسته حسابداری
-کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی-کاردانی حسابداری بازرگانی
گروه تربیت بدنی گروه حقوق
کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحیکارشناسی حقوق
کارشناسی علوم ورزشی- علوم زیستی ورزشکارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی مربیگری ورزشی