نمایش نوار ابزار

گروه مدیریت

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

دکتر عطا تکه

مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شمس

رشته مدیریت

هدف از رشته مدیریت اشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانها افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت ،جمع اوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از مسائل ،ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسئله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه در سازمان. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریتی قادر خواهند بود تا بعنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به بهبودی مداوم و فراگیر سازمانها کمک نمایند.

آینده شغلی

فارغ التحیلان این رشته به خوبی میتوانندمسئولیت های بیشتری در سطوح مختلف سازمانهای (بازرگانی ،صنعتی،دولتی) عهده دار شوند .

دکتر حسام الدین رهبری

دکتر حسام الدین رهبری