نمایش نوار ابزار

معاونت اداری و مالی

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
یاسرممشلی

یاسر ممشلی

معاون اداری و مالی موسسه آموزش عالی شمس

حوزه معاونت اداری و مالی موسسه آموزش عالی شمس از بخش های مالی، مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی، مدیریت طرح‌های عمرانی و پشتیبانی تشکیل شده است.

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و ثبت و ضبط کلیـــــــه داراییـها، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان، تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه شمس می باشد.

لیلا فدایی

لیلا فدائی
مدیر مالی موسسه آموزش عالی شمس
تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۱۱۳

وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
 • دریافت و وصول درآمدهای دانشگاه
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
 • نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
 • نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه‌های اموال و نحوه استفاده از آن‌ها
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

غلامعلی رجبی
مدیر امور عمومی موسسه آموزش عالی شمس
تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۰

وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی دانشگاه و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و دانشجویان
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری
 • سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین کارکنان تحت سرپرستی
 • پیش بینی نیازهای بخشهای مختلف دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری وسایل و تجهیزات
 • همکاری در امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها
 • رسیدگی لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

مدیریت عمران و توسعه

وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:

 • برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه منطبق با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی موردنیاز
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی
 • نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی
 • بررسی صورت وضعیتها و موارد مالی طرحهای عمرانی
 • اجرای پروژه های عمرانی موردنیاز دانشگاه
 • جمع آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز طرحهای عمرانی
 • مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای دانشگاه
 • تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی

در حال حاضر موسسه آموزش عالی شمس، دارای ۵۰۶۰۰ مترمربع زمین ملکی به نام موسسه و حدود ۲۰هزار مترمربع فضای آموزشی، اداری، ورزشی و رفاهی می باشد.

* روند اجرای پروژه های مجموعه ورزشی، تالار اجتماعات و کتابخانه مرکزی :