معاونت اداری و مالی

یاسرممشلی

یاسر ممشلی

معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی موسسه آموزش عالی شمس

حوزه معاونت اداری و مالی موسسه آموزش عالی شمس از بخش‌های مالی، مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی، مدیریت طرح‌های عمرانی و پشتیبانی تشکیل شده است.

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و ثبت و ضبط کلیه دارایی‌ها، تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنـان، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت‌های دانشگاه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین‌نامه‌ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف دانشگاه فعالیت نماید لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به کارکنان، تامین و توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت می‌نماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت‌های مهم و کلیدی دانشگاه شمس می‌باشد.

رضا طاهری‌زاده

مدیر مالی

مدیر مالی موسسه آموزش عالی شمس

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۱۱۷

وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
 • دریافت و وصول درآمدهای دانشگاه
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
 • نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
 • نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه‌های اموال و نحوه استفاده از آن‌ها
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

مدیر امور اداری

شرح وظایف مدیریت امور اداری:

 • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های واحدهای تابعه.
 • تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • مطالعه و بررسی پست های سازمانی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط
 • ایجاد ونگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه .
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف .
 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط .
 • تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور .
 • همکاری در امر تهیه، تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصاب کارکنان
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اضهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن با هماهنگی کامل واحدهای ذی‌ربط.

مدیر عمران و توسعه

شرح وظایف مدیریت عمران و توسعه:

 • برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه منطبق با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی موردنیاز
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاور و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی
 • بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح‌های عمرانی
 • اجرای پروژه‌های عمرانی مورد نیاز دانشگاه
 • جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرح‌های عمرانی
 • مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های دانشگاه
 • تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی
در حال حاضر موسسه آموزش عالی شمس، دارای ۵۰۶۰۰ مترمربع زمین ملکی به نام موسسه و حدود ۲۰ هزار متر مربع فضای آموزشی، اداری، ورزشی و رفاهی می‌باشد.

مدیر امور عمومی

وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی دانشگاه و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و دانشجویان
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌های مربوط به کنترل و کاهش هزینه‌های غیرضروری
 • سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین کارکنان تحت سرپرستی
 • پیش‌بینی نیازهای بخش‌های مختلف دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آن‌ها
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری وسایل و تجهیزات
 • همکاری در امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • انجام بررسی‌های لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت‌ها
 • رسیدگی لازم به نامه‌ها و گزارش‌های رسیده