تماس با ما

اطلاعات تماس
—————————–

 نشانی : استان گلستان، شهرستان گنبدکاوس،بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس
پست الکترونیک : info@shamsgonbad.ac.ir
تلفن : ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱-۱۴
نمابر : ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۳۰
کدپستی : ۴۹۷۱۸۱۷۶۱۵
صندوق پستی : ۴۹۷۱۵-۱۸۵
Address : Jangkrik4D

واحد ادارینام و نام خانوادگیشماره ثابتشماره داخلیشماره همراه
معاونت اداری و مالییاسر ممشلی۳۳۳۸۹۷۰۳۱۰۸
معاونت آموزشی محمدرضا سمیعی پاقلعه۳۳۳۸۹۷۰۵۱۰۹
مدیر آموزشمحمد علی قزل سوفلو۱۱۸۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
حراستحسن زارعی۱۳۲۰۹۱۱۸۷۴۶۹۵۵
دانش آموختگانجعفر بهرام زاده۱۱۳۰۹۱۱۹۶۵۷۵۴۶
کارشناس آموزش
عاطفه صابری سید آباد۱۱۹۰۹۱۱۵۳۹۴۵۲۲
کارشناس آموزش
۱۲۰
گروه مهندسی برق و مکانیک
معصومه قاسمیان
۱۱۲۰۹۳۵۹۴۰۲۳۳۳
گروه مهندسی کامپیوتر
حسن زارعی
۱۳۲۰۹۱۱۸۷۴۶۹۵۵
گروه مهندسی عمران
دکتر سید رحیم بهارآور
۳۲۱
۰۹۱۴۳۰۸۰۶۳۷
گروه مهندسی معماری
نسترن تکه ئی۱۱۹۰۹۳۰۸۲۸۷۶۶۹
گروه روانشناسی
منیره قاضی۱۱۰۰۹۱۱۳۷۶۰۸۵۰
گروه حسابداری
دکتر جواد مهاجروطن۱۳۰۰۹۳۹۱۵۶۷۳۳۶
گروه علوم ورزشی
خانم ثریا نکویی۲۱۲۰۹۱۱۵۰۹۳۱۱۲
گروه مدیریت
دکتر جواد مهاجروطن

۱۳۰۰۹۳۹۱۵۶۷۳۳۶
سرپرست گروه حقوق
محمد علی قزل سوفلو۲۱۲۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
مدیرگروه میکروبیولوژینیلوفر رضوانی۱۱۹۰۹۹۱۳۱۳۲۵۰۸
مدیر تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
دکتر محسن خسروی۳۲۱۰۹۱۲۶۳۹۵۸۰۶
مدیر انفورماتیک و سایت
مرتضی ناصری
۳۳۳۸۹۷۱۵
۱۱۵۰۹۱۱۹۶۵۰۱۲۰
مدیر امور مالی
محمدرضا طاهری زاده
۳۳۳۸۹۷۱۷
۱۱۷
دبیرخانه و بایگانی
مصطفی سنچولی
۳۳۳۸۹۷۳۰
۱۱۶۰۹۱۱۷۰۳۱۷۱۰
نگهبانی
نگهبانی
۱۲۶
امور کلاس ها
مرتضی ناصری
۱۲۵۰۹۱۱۹۶۵۰۱۲۰
انتشارات
هادی آرزومند
۳۳۳۸۹۷۰۷
۰۹۳۸۰۳۲۸۴۱۲
امور عمومی
۹۱۱۴۱۷۲۰۰۴
۹۱۱۴۱۷۲۰۰۵
۹۳۶۸۹۵۲۰۰۵