نمایش نوار ابزار

تماس با ما

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعات تماس
—————————–

 نشانی : استان گلستان، شهرستان گنبدکاوس،بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس
پست الکترونیک : info@shamsgonbad.ac.ir
تلفن : ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱-۱۴
نمابر : ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۳۰
کدپستی : ۴۹۷۱۸۱۷۶۱۵
صندوق پستی : ۴۹۷۱۵-۱۸۵

 

واحد ادارینام و نام خانوادگیشماره ثابتشماره داخلیشماره همراه
معاونت اداری و مالییاسر ممشلی۳۳۳۸۹۷۰۳۱۰۸
معاونت آموزشی محمدرضا سمیعی پاقلعه۳۳۳۸۹۷۰۵۱۰۹
مدیر آموزشمحمد علی قزل سوفلو۱۱۸۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
حراستحسن زارعی۱۳۲۰۹۱۱۸۷۴۶۹۵۵
دانش آموختگانجعفر بهرام زاده۱۱۳۰۹۱۱۹۶۵۷۵۴۶
کارشناس آموزش
ساناز گزمه
۱۱۹۰۹۳۰۸۶۰۷۵۸۷
کارشناس آموزش
سید پیمان موسوی
۱۲۰۰۹۱۱۵۳۶۱۳۸۵
گروه مهندسی برق و مکانیک
معصومه قاسمیان
۱۱۲۰۹۳۵۹۴۰۲۳۳۳
گروه مهندسی کامپیوتر
حسن زارعی
۱۳۲۰۹۱۱۸۷۴۶۹۵۵
گروه مهندسی عمران
دکتر سید رحیم بهارآور
۳۲۱
۰۹۱۴۳۰۸۰۶۳۷
گروه مهندسی معماری
الناز ناصری
۲۱۰
۰۹۳۵۲۵۸۰۶۲۹
گروه روانشناسی
منیره قاضی۱۱۰۰۹۱۱۳۷۶۰۸۵۰
گروه حسابداری
محمد علی قزل سوفلو۱۱۹۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
گروه علوم ورزشی
دکتر علی یحیی نژاد۲۱۲۰۹۱۰۳۶۳۶۳۶۹
گروه مدیریت
دکتر جواد مهاجروطن
۱۳۰۰۹۳۹۱۵۶۷۳۳۶
سرپرست گروه حقوق
محمد علی قزل سوفلو۲۱۲۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
مدیر تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
دکتر محسن خسروی۳۲۱۰۹۱۲۶۳۹۵۸۰۶
مدیر انفورماتیک و سایت
سید یاسر حسینی
۳۳۳۸۹۷۱۵
۱۱۵۰۹۱۱۶۳۶۴۹۰۹
مدیر امور مالی
محمدرضا طاهری زاده
۳۳۳۸۹۷۱۷
۱۱۷
دبیرخانه و بایگانی
مصطفی سنچولی
۳۳۳۸۹۷۳۰
۱۱۶۰۹۱۱۷۰۳۱۷۱۰
نگهبانی
نگهبانی
۱۲۶
امور کلاس ها
مرتضی ناصری
۱۲۵۰۹۳۷۷۶۱۴۰۳۷
انتشارات
هادی آرزومند
۳۳۳۸۹۷۰۷
۰۹۳۸۰۳۲۸۴۱۲
امور عمومی
۹۱۱۴۱۷۲۰۰۴
۹۱۱۴۱۷۲۰۰۵
۹۳۶۸۹۵۲۰۰۵

فرم ارسال پیام
—————————–

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .