معرفی

دکتر قاقیشپور

مدیر گروه برق موسسه آموزش عالی شمس

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۱۱۲

چارت آموزشی

برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)

ترم بندی دروس دوره کارشناسی پیوسته مهندسی برق – قدرت

وزارت علوم کارشناسی پیوسته برق ۹۲

ترم بندی پیشنهادی دروس رشته مهندسی تکنولوژی برق – الکترونیک ( مقطع کارشناسی ناپیوسته ۷۰ واحد )

دروس رشته مهندسی تکنولوژی برق الکتزونیک( مقطع کارشناسی ناپیوسته )

ترم بندی پیشنهادی دروس رشته مهندسی تکنولوژی کنترل –گرایش ابزار دقیق( مقطع کارشناسی ناپیوسته ۷۱ واحد )

دروس رشته مهندسی تکنولوژی کنترل –گرایش ابزار دقیق( مقطع کارشناسی ناپیوسته )

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس،دوره ی کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی،مهندسی تکنولوژی کنترل با ۳ گرایش :۱-ساخت و تولید۲-فرایند-۳ ابزار دقیق

چارت دروس رشته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت(مقطع کارشناسی ناپیوسته)

ترم بندی پیشنهادی دروس رشته مهندسی تکنولوِژی برق – قدرت- مقطع کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی پیشنهادی دروس رشته کاردانی پیوسته الکترونیک(فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای)

چارت رشته کاردانی الکتروتکنیک(برق صنعتی)

انجمن علمی