اطلاعیه مهم آموزشی

? اطلاعیه مهم آموزشی

ضمن عرض تبریک به مناسبت شروع ترم تحصیلی جدید، با توجه به مصوبه شورای دانشگاه و پیرو مصوبات شورای ملی کرونا، تمامی کلاس‌های آموزشی دانشگاه از مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ به‌صورت مجازی و از طریق نرم‌افزار آموزشی که در سایت دانشگاه در قسمت سامانه جامع آموزشی قرار دارد برگزار خواهد شد.
بدیهی است تمامی کلاس‌ها در روز و ساعت مقرر در برگه انتخاب واحد برگزار می‌شوند.
(معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی شمس)