نمایش نوار ابزار

اعضای هیات علمی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
دکتر علی اکبر رجبی
رشته و گرایش: فیزیک هسته ای
مرتبه علمی: استاد تمام
 
دکتر امین محمودی مقدم
رشته و گرایش: مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر عطا تکه
رشته و گرایش: مدیریت مالی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر اکسیر ویزواری
رشته و گرایش: فیزیولوژی ورزشی-بیو شیمی و متابولیسم ورزشی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر برهان الدین قاری
رشته و گرایش: تربیت بدنی-رفتار حرکتی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر سارا چشمی
رشته و گرایش: تربیت بدنی-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر علیرضا حیدری
رشته و گرایش: مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر مسعود قدسی
رشته و گرایش: مدیریت دولتی-رفتار سازمانی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر سیدرحیم بهارآور
رشته و گرایش: مهندسی عمران-سازه های بتونی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر حسام الدین رهبری
رشته و گرایش: حقوق بین الملل
مرتبه علمی: استادیار
دکتر عطیه السادات جنانی
رشته و گرایش: حقوق خصوصی
مرتبه علمی: استادیار
مهندس اسحاق کر
رشته و گرایش: مکاترونیک
مرتبه علمی: مربی
یاسر ممشلی
رشته و گرایش: ریاضی
مرتبه علمی: مربی
دکتر منیره قاضی
رشته و گرایش: علوم تربیتی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر صدف خلیجیان
رشته و گرایش: علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
در حال استخدام
دکتر آذر متین
رشته و گرایش: روان شناسی
در حال استخدام
دکتر آرزو رنگچیان
رشته و گرایش: حقوق
در حال استخدام
دکتر امید رحمانی سریاست
رشته و گرایش: مهندسی برق-الکترونیک
در حال استخدام
دکتر توفیق طاهرخانی
رشته و گرایش: مهندسی ماشین آلات کشاورزی
در حال استخدام
دکتر ناهید نعمتی
رشته و گرایش: برنامه ریزی شهری
در حال استخدام
دکتر محمدرضا چگینی
رشته و گرایش: مهندسی مکانیک
در حال استخدام