فرصتی ویژه برای داوطلبانی که در کنکور پذیرفته نشده و یا در رشته مرد علاقه خود پذیرفته نشده اند

فرصتی ویژه برای داوطلبانی که در کنکور پذیرفته نشده و یا در رشته مورد علاقه خود پذیرفته نشده اند.

این عزیزان می توانند برای ادامه تحصیل و اخذ معافیت تحصیلی نظام وظیفه به پردیس دانشگاهی شمس مراجعه نمایند.

بدیهی است مجوزهای قانونی از طریق این موسسه از وزارت علوم اخذ می شود.

نوشته‌های مشابه