مدیرپژوهش و تحصیلات تکمیلی

دکتر سید رحیم بهارآور

شماره تماس: ۰۹۱۱۲۴۹۱۰۶۹

فرم های تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

فرم-پیشنهاد-انتخاب-استاد-راهنما-توسط-دانشجو-فرم-شماره-۱-پژوهشی.docx

گواهی-مجوز-دفاع-از-پایان-نامه-دانشجویان-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۴-پژوهشی.pdf

گواهی-مجوز-دفاع-از-پایان-نامه-دانشجویان-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۴-پژوهشی.doc

فرم-پیشنهاد-انتخاب-استاد-راهنما-توسط-دانشجو-فرم-شماره-۱-پژوهشی-۳.pdf

راهنمای مستندات پژوهشی مستخرج از پایان نامه ها

اعلام-برگزاری-جلسه-دفاع-از-پایان_نامه-فرم-شماره-۵-پژوهشی.pdf

اعلام-برگزاری-جلسه-دفاع-از-پایان_نامه-فرم-شماره-۵-پژوهشی.doc

راهنمای-تصویری-درخواست-گزارش-پیشینه-پژوهشی.pdf

فرم-حق-الزحمه-داوران-فرم-شماره-۸-پژوهشی.pdf

فرم-حق-الزحمه-داوران-فرم-شماره-۸-پژوهشی.doc

فرم-چکیده-پایان-نامه-فرم-شماره-۱-۹-پژوهشی.pdf

فرم-چکیده-پایان-نامه-فرم-شماره-۱-۹-پژوهشی.docx

فرم-تغییر-عنوان-پیشنهادیه-دانشجویان-کارشناسی-ارشد-فرم-شماره-۱-۱-پژوهشی.pdf

فرم-تغییر-عنوان-پیشنهادیه-دانشجویان-کارشناسی-ارشد-فرم-شماره-۱-۱-پژوهشی.doc

فرم-تعهد-ارائه-نتایج-پایان-نامه-فرم-شماره-۲-۲-پژوهشی.pdf

( فرم-تعهد-ارائه-نتایج-پایان-نامه-فرم-شماره-۲-۲-پژوهشی.docنسخه word )

فرم-تصویب-پرپوزال-طرح-تحقیق-دانشجویان-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۲-پژوهشی.pdf

فرم-تصویب-پرپوزال-طرح-تحقیق-دانشجویان-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۲-پژوهشی.doc

فرم-تحویل-نسخه-های-پایان-نامه-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۹-پژوهشی.pdf

(فرم-تحویل-نسخه-های-پایان-نامه-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۹-پژوهشی.docx نسخه word )

فرم-تاییدیه-اصلاحات-پایان-نامه-فرم-شماره-۳-۷-پژوهشی.pdf

فرم-تاییدیه-اصلاحات-پایان-نامه-فرم-شماره-۳-۷-پژوهشی.doc

(فرم-پیشنهاد-انتخاب-استاد-راهنما-توسط-دانشجو-فرم-شماره-۱-پژوهشی.pdfنسخه pdf)

(فرم-پیشنهاد-انتخاب-استاد-راهنما-توسط-دانشجو-فرم-شماره-۱-پژوهشی.docx نسخه word )

فرم-اعلام-اصلاحات-درخواست-شده-توسط-هیأت-داوران-فرم-شماره-۲-۷-پژوهشی.pdf

فرم-اعلام-اصلاحات-درخواست-شده-توسط-هیأت-داوران-فرم-شماره-۲-۷-پژوهشی.docx

فرم-ارزیابی-دفاع-از-پایان-نامه-فرم-شماره-۶-پژوهشی.pdf

فرم-ارزیابی-دفاع-از-پایان-نامه-فرم-شماره-۶-پژوهشی.doc

صورت-جلسه-دفاع-از-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-فرم-شماره-۷-پژوهشی.pdf

صورت-جلسه-دفاع-از-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-فرم-شماره-۷-پژوهشی.docx

گواهی-مجوز-دفاع-از-پایان-نامه-دانشجویان-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۴-پژوهشی.pdf

گواهی-مجوز-دفاع-از-پایان-نامه-دانشجویان-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی-فرم-شماره-۴-پژوهشی.doc

اعلام-برگزاری-جلسه-دفاع-از-پایان‌نامه-فرم-شماره-۵-پژوهشی.doc

اعلام-برگزاری-جلسه-دفاع-از-پایان‌نامه-فرم-شماره-۵-پژوهشی.pdf

فرم-شماره-۴-پژوهشی-۲.pdf

فرم-شماره-۴-پژوهشی-۱.pdf

گزارش-پیشرفت-فعالیتهای-علمی-و-پژوهشی-پایان-نامه-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی.pdf

گزارش-پیشرفت-فعالیتهای-علمی-و-پژوهشی-پایان-نامه-مقاطع-تحصیلات-تکمیلی.doc

فرم-شماره-۹-پژوهشی.pdf

فرم شماره ۸ پژوهشی

فرم شماره ۷ پژوهشی

فرم شماره ۶ پژوهشی

فرم شماره ۵ پژوهشی

فرم شماره ۴ پژوهشی

فرم شماره ۳-۷ پژوهشی

فرم شماره ۳ پژوهشی

فرم شماره ۲-۷ پژوهشی

فرم شماره ۲-۲ پژوهشی

فرم شماره ۲ پژوهشی

فرم شماره ۱-۹ پژوهشی

فرم شماره ۱-۷ پژوهشی

فرم شماره ۱-۴ پژوهشی

فرم شماره ۱-۳ پژوهشی

فرم شماره ۱-۲ پژوهشی

فرم شماره ۱-۱ پژوهشی

فرم شماره ۱ پژوهشی

افیلیشن موسسه آموزش عالی شمس گنبد

گروه…………………..، دانشکده……………………………، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبدکاووس، ایران