نماهنگ سرود دانشگاه شمس

شمس درخشان نور ‌می بارد
بر گنبد یحیی بن زید امروز
تعلیم و دانش ساخت از ما کشوری پیروز
آموزش عالی به دانشجو
از افتخارات این دانشگاه‌ست
دنیای علم و دانش و فناوری اینجاست
دانایی نسل جوان امروز
اهداف ما و آرزوی ماست
امید و فرداهای روشن رو به روی ماست
این سرزمین برج قابوس و فراغی‌هاست
دشتی که در همسایگی با کوه و با دریاست
با همتی محکم‌تر از یک کوه
با نیّتی زیباتر از طاووس
با نام دانشگاه شمس گنبد کاووس