|

کسب عنوان “مقاله برتر” در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، کاربردها و توانمندسازی، در محل دانشگاه علامه طباطبایی(تیرماه ۱۳۹۸)، توسط خانم مریم قاسمی(دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شمس)، آقای مهدی نوری(مدرس گروه روانشناسی) و خانم ملیحه خسروی(مدیرگروه روانشناسی دانشگاه شمس)

پیام تبریک
سرکار خانم مریم قاسمی دانشجوی فعال گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی شمس و جناب آقای دکتر مهدی نوری و سرکار خانم دکتر ملیحه خسروی ،کسب عنوان مقاله برتر در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری هاس اخیر در روانشناسی کاربردها و توانمندسازی با عنوان “تاثیر آموزش دیداری-فضایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری”را به شما تبریک عرض می نماییم.امید است موفقیت شما در انتشار این مقاله برتر با استعانت به توفیق الهی و راهنمایی اساتید برتر این پردیس دانشگاهی ادامه داشته باشد و بتوانید همواره در مجامع علمی ملی و بین المللی بدرخشید و افتخار آفرینی کنید.

نوشته‌های مشابه