|

کد رشته های کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد

کد رشته های کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد

بدون آزمون ، سوابق تحصیلی

کد رشته حقوق کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۲

کد رشته روانشناسی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۳

کد رشته علوم تربیتی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۴

کد رشته علوم ورزشی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۵

کد رشته مدیریت امور بانکی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۶

کد رشته مدیریت بازرگانی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۷

کد رشته مدیریت دولتی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۸

کد رشته مدیریت مالی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۹

کد رشته مهندسی برق کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۷۲

کد رشته مهندسی شهرسازی کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۷۳

کد رشته مهندسی عمران کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۷۴

کد رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۷۵

کد رشته مهندسی معماری کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۷۶

کد رشته مهندسی مکانیک کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۷۷

کد رشته مهندسی نقشه برداری کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۷۸

کد رشته حسابداری کارشناسی موسسه آموزش عالی شمس گنبد: ۱۶۷۸۱

میکروبیولوژی _ در دفترچه اصلاحیه

با کمترین هزینه، معتبرترین مدرک دانشگاهی را از شمس دریافت نمایید

 

نوشته‌های مشابه