معرفی

خانم نیلوفر رضوانی

مدیر گروه میکروبیولوژی موسسه آموزش عالی شمس

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۱۱۹

چارت آموزشی

انجمن علمی