یک شهر خموش و بی صدا می گرید تشییع جنازه غریب زهراست تابوت به حال مرتضی می گرید