متقاضی محترم ثبت نام:
احتراما، تکمیل نمودن این فرم به منزله قبولی شما در دانشگاه شمس نمی باشد و ثبت نام نهایی شما پس از تائید سازمان سنجش آموزش کشور نهایی و قطعی خواهد شد.

ثبت نام