|

برگزاری افتتاحیه ازمایشگاه حرکات اصلاحی دانشگاه شمس

روز جمعه مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ آزمایشگاه حرکات اصلاحی موسسه آموزش عالی شمس گنبد با حضور اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی افتتاح گردید.

امکانات این ازمایشگاه شامل گونیامتر ، اینکلایومتر، دینامو متر، متر انتروپومتری، سگمومتر، کالیپر استخوان، کایفومتر، اسکولیومتر، جعبه آیینه ساده ، خط کش منعطف، صفحه شطرنجی می باشد.

در این ازمایشگاه به بررسی ناهنجاری های

کیفوز، لوردوز، شانه نابرابر، ناهنجاری جانبی ستون فقرات، انحراف جانبی لگن، ناهنجاری سر به جلو، اندازه گیری زانو ضربدری و پرانتزی و… پرداخته می شود.

صفحه شطرنجی

 

دینامو متر هیدرولیک

ارزیابی دامنه حرکاتی مفاصل

اندازه گیری ابعاد بدنی، قطر مفصل

 

ارزیابی و اندازه گیری اسکولیوزیس

ارزیابی وضعیت قوس های کف پائی( کف پای صاف ، کف پای گود)

اندازه گیری زاویه و انحنای پشتی و کمری و اندازه گیری همزمان هم دو قوس ستون فقرات

اندازه گیری دامنه حرکتی گردن

ارزیابی قوس پشتی

ارزیابی زانو ضربدری و پرانتزی

جهت اندازه گیری طول اندام و پهنای استخوان

اندازه گیری محیط اندام

نوشته‌های مشابه