|

?اطلاعیه ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی

?اطلاعیه ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی

?کسب اطلاعات از طریق سایت:
nahad.ir
?ثبت نام در سایت:
ezdevaj.org
?مهلت ثبت نام: تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷
?به تاریخ عقد مجاز توجه گردد.
?در مواردی که هر دو دانشجو هستند، فقط یکی از زوجین به عنوان داوطلب اصلی ثبت نام نماید.
?پس از ثبت نام و چاپ برگه تاییدیه ثبت نام، مدارک لازم به امور دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه تحویل داده شود.
?مدارک مورد نیاز: برگه چاپی تاییدیه ثبت نام، کپی عقدنامه، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی زوجین، کپی کارت دانشجویی
?آخرین اخبار و اطلاعیه های ستاد ازدواج دانشجویی کشور در کانال “همسفر تا بهشت”:
▫️ gap.im/hamsafartabehesht1
▫️ sapp.ir/hamsafartabehesht1
▫️ iGap.net/hamsafartabehesht1

کانال فرعی همسفر
آدرس کانال اصلی همسفر تا بهشت: hamsafartaabehesht

ثبت نام ازدواج دانشجویی

نوشته‌های مشابه