انتصاب جناب آقای مهندس کر به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی

با عنایت به تجارب جناب آقای مهندس کر و سابقه ی خیلی خوب ایشان در امور آموزشی ، به موجب حکمی که در ذیل قرار دارد به مدت دوسال به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی موسسه شمس گنبد منصوب گشتند.

در این جا مراتب قدردانی و تشکر از جناب آقای دکتر محسن خسروی به پاس سالیان متمادی همکاری موفق در این حوزه به جا آورده می شود.

نوشته‌های مشابه